Make your own free website on Tripod.com
dejan-grofdv downloadirajte dur je besplatno smeenje do solzi misli pa ce smislis iskri na mudrosta plitok ti e dzebot? vesti auuu tarot veli ce bidis bogat!!!!!!! koj e dete moze da go cita ova fakti(ama ne e vesnik) chat vo zivo sportsko kladenje vo zivo.ozbilen sum zenite velat deka se intelegentni.pa dokazite se zeni### imate prasanja? napravete nesto romanticno za vasiot sakan/a se plasite od duhovi i drugi abnormalni sustestva?togas ne citaj revija na film(rekla kazala-2005) abe ne ste deca.stranava e za 12 i pomalku godini---igri

rekla-kazala

iskri na mudrosta

1)Lu\eto pro[tevaat se osven iskrenosta.(Mato[) 2)Koj nema deca toj ne znae [to e qubov.(italijanska) 3)Deluvaj!Samo vo svoite dela ~ovek mo`e da se otkrie sebe si.(Rukert) 4)Rekov deka du[ata ne e ni[to drugo osven telo, i rekov deka teloto ne e ni[to drugo osven du[a,i deka ni[to pa ni bog, ne e pogolem od ~ovekot.(Vitman) 5)Kogo go kasnala zmija toj i od gu[ter se pla[i(italijanska) 6)Rabotata i dobrinata se prvi ~ovekovi dol`nosti,ne samo za dobroto na va[eto semejstvo i najbliski ,tuku zatoa [to se sredstva za postignuvawe na sre]ata.(De Amiks) 7)Smrtta gi otvora portite na slavata ,a ja zadu[uva zavista.(Bekon) 8)^ovek koj se fali bez nikakov sram,]e se uveri deka e mo[ne te[ko da `ivee so svoeto falewe.(Konfu~ie) 9)Celosen e samo onoj ~ovek koj se sostoi od svojata `ena,od sebe si i od svoite deca !(Manu Smriti) 10)Me\u dobri,duhovni lu\e lesno se podnesuva tovarot na `ivotot. 11)Ubavo e da ima[ sin,no te[ko onoj koj nema ]erka. 12)Zemjata e okrugla,no toa ne zna~i deka treba da ja [utirame. 13)Ona [to e ubavo ne zna~i deka e i dobro,no ona [to e dobro sekoga[ e i ubavo. 14)Nade`ta sekoga[ umira posledna. 15)Lud e onoj [to saka da se bori so posilniot,toj ]e bide skr[en,a pokraj toa ]e do`ivee samo sram i stradawe.(Heziod) 16)Parite nikoj ne gi ima tolku mnogu za da ne saka u[te pove]e da gi ima. (Ksenofon) 17)Razdeli pa vladej!(Katon) 18)Nikoj ne e star dovolno za da nau~i nov na~in da bide glup. 19)^esnite lu\e porano pomalku kradea. 20)Gospodi!Spasi me od tvoite sledbenici! 21)Nikoj ne e pogluv od onoj [to ne saka da ~ue,ni poslep od onoj [to ne saka da vidi. 22)Podelena taga-pomala taga Podelena radost-pogolema radost. 23)Denovite na porazot pote[ko se zaboravaat od denovite na pobedata. 24)Od noviot jad ,starata bolka ]e pomine. 25)Nieden mudar ~ovek ne posakal da bide pomlad. 26)^ovekot se vqubuva gledaj]i ja `enata,`enata se vqubuva slu[aj]i go ~ovekot. 27)Poezijata gi le~i ranite [to gi sozdava razumot. 28)Kaeweto e lek za sekoj grev. 29)^ovekot e edinstveno `ivotno [to povtoruva ista gre[ka dva pati. 30)Mo`ebi ti si samo eden od mnogute na ovoj svet,no za mene ti si celiot svet. (Gabriel Garsia Markez) 31)Popularnosta e kako mladosta,koga edna[ ]e mine,ve]e ne se vra]a!(Luj Peti) 32)Ako ~ovek ima o~i da gleda i u[i da slu[a,]e zaklu~i deka nieden smrtnik ne mo`e da ~uva tajna.Ako toj mol~i so svojata usta,zboruva so vrvovite na svoite prsti.(Sigmund Frojd) 33)Qubi,no qubi tajno,zo[to koga ~ovek doznava deka e quben,stanuva surov. 34)Pekolot e poln so lu\e [to go mislele najdobroto. 35)Nikoga[ ne go ~ekaj princot na bel kow.Obi~no doa\a samo kowot. 36)Gostite ne se besni ako doma]inite ne se lesni.(narodna) 37)Pogre[noto e pogre[no,duri i site da go pravat toa. 38)Nekoi lu\e se ~esni celo vreme;nekoi lu\e(pomalku otkolku ~esnite)se ne~esni celo vreme;Najgolem del od lu\eto se ~esni pove]eto od vremeto,a nekoi lu\e se ne~esni pove]eto od vremeto.(Bolowa Lintkvist) 39)Koga ]e ja vidat sakam da re~at”kolku e ubava”,a ne “kolku e ubavo na[minkana” 40)Modata e otmenost [to bega od vulgarnosta stravuvaj]i da ne bide dostignata.(Vilijam Hazlit) 41)Ako saka da odi- pu[ti go! Ako se vrati- tvoj e! Ako ne se vrati-nikoga[ i ne bil tvoj… 42)Da ni se zabrani ne[to,zna~i da se pottikne vo nas `elba za istoto.(Mi[el Montew) 43)Hrabrosta nikoga[ ne izleguva od moda.(Vilijam Tekeri) 44)Ne e dostoen da `ivee onoj koj [to nema nitu eden ~esen prijatel. 45)Koga lu\eto bi znaele [to zboruvaat ednite za drugite,na svetot ne bi postoele nitu ~etiri prijateli.(Paskal) 46)Ako neboto e nekakov znak za beskone~nost,toga[ na[ata qubov ]e ja nare~am nebo. 47)Se [to mo`e da se proba ne mora da se izede do kraj. 48)Patot do pekolot e poplo~en so dobri nameri. 49)Ma`ot se `eni koga saka,`enata se ma`i koga mo`e. 50)Najdi vreme za prijatelstvo,zo[to toa e izvor na sre]ata. Najdi vreme za da saka[ i da te sakaat,zo[to toa e smislata na `ivotot. 51)Penicilinot gi le~i lu\eto ,no vinoto gi pravi sre]ni.(Aleksandar Fleming) 52)Ako gospod zabranuva da pieme,toga[ zo[to vinoto go napravil tolku ubavo?(Kardinalot Ri[elje) 53)Da pieme koga ne sme `edni i da qubime vo sekoe vreme,bo`e,toa ne razlikuva od `ivotnite! 54)Sekoja skromnost e la`na.(Korbizje) 55)Sekoj od nas mo`e pove]e od ona [to misli deka mo`e,ako veruva deka mo`e. 56)^ovekot e gospodar na neizre~enite zborovi,a rob na onie [to gi izrekol. 57)@ivotot e prekratok za da se pomine vo senka. 58)Nikoga[ ne gi pra[uvaj drugite za dol`inata na tvojata brada. 59)Koga ne bi postoele razdelbite, ne bi znaele kolku ni zna~at onie [to sme gi zagubile 60)Lesno e da bide[ dobar ,te[ko e da bide[ praveden. 61)Onie [to ne ja do`iveale vistinski qubovta velat deka e taa minliva rabota. 62)Me~tite i soni[tata mo`at da vlijaat na na[ata realnost,no realnosta ne vlijae na me~tite i soni[tata. 63)Podobro otvoreno razobli~uvawe odo[to skriena qubov. 64)Iskreni se udarite od onoj koj saka,a la`livi se bakne`ite od onoj koj mrazi. 65)Sita du[a go gazi i voso~niot med,a na gladna du[a i se [to e gor~livo slatko i e. 66)Ona [to e ptica koja go napu[tila gnezdoto svoe,toa e ~ovek koj go napu[til mestoto svoe. 67)Umniot go gleda zloto i se kloni od nego,a neiskusnite odat napred i bivaat kaznuvani. 68)Neprestajno kapewe od strea vo do`dliv den i `ena kavgaxika se edno isto. 69)@elezo `elezo ostri,i ~ovek go izostruva pogledot na prijatelot svoj. 70)Pekolot i bezdnata ne mo`e da se nasitat,taka nenasitni se i o~ite ~ove~ki. 71)Ona [to se topilnicata za srebroto i pe~kata za zlatoto,toa se za ~ovekot ustite [to go falat. 72)Deca?Podobro da gi nema[.No, ako gi nema[,kako da go znae[ toa? 73)Onoj koj se stremi kon dva razli~ni pata,nikoga[ nema da bide sre]en. 74)Nikoga[ ne veruvaj im na sultanot,moreto,sre]ata i qubovta .Osobeno koga ti se nasmevnuvaat. 75)Sekoe delo koe ne e zasnovano na qubovta nosi vo sebe nikulec na smrtta i odi vo presret na svojata propast. 76)@ivotot se meri spored delata, a ne spored denovite. 77)Omrazata e kratka,a qubovta beskrajna. 78)Gubeweto na iluzijata e normalno,gubeweto na nade`ta e tragedija. 79)Qubovta se ra\a od verbata,`ivee vo nade`ta, umira od milostina. 80)Najdobar znak na vistinata e ednostavnosta i jasnosta,a lagata e sekoga[ zamrsena ,nakitena i slatkore~iva. 81)^esta e kako ~kor~e kibrit:mo`e da se iskoristi samo edna[. 82)Ne veruvaj ni vo edna misla koja mu protivre~i na tvoeto srce. 83)Od site urnatini na svetot sigurno najta`no e da se nabquduva urnatinata na ~ovekot. 84)Nesre]en ~ovek i na perduvi da padne ]e si ja skr[i glavata. 85)Ni[to na svetot ne e pote[ko od iskrenosta i nema ni[to polesno od laskaweto. 86)Qubovta e edinstvenata rabota na svetot za koja ne treba da se objasnuva i da se bara nejzinata pri~ina. 87)Vo `ivotot tri raboti nikoga[ ne se vra]aat: -vreme,koe pominalo; -delo,koe e storeno; -zbor,koj e izgovoren. 88)Najdobri zborovi na ~ovekot se:”jas ti prostuvam”. 89)Nie ne ja odreduvame sudbinata , nie samo gi izbirame ponudenite pati[ta. 90)So qubovta e kako so senkata ,ako odi[ po nea nikoga[ nema da ja stigne[,ako i svrti[ grb , sekoga[ ]e te sledi. 91)Da kaznuva[ vo gnev,ne zna~i da kaznuva[,tuku da se odmazduva[. 92)Srceto ne e nikoga[ mazohisti~ki nastroeno,toa e radosno.Glavata e taa koja pravi problemi. 93)Ne sudi ,za da ne ti bide sudeno. 94)Vistinata e sekoga[ na gubili[te ,a lagata na prestolot. 95)Tajnata na sre]niot `ivot ne e da go pravi[ toa [to go saka[,tuku da go saka[ toa [to go pravi[. 96)Na nikogo ne mu bila tolku te[ka edna razdelba,ako ne ja po~ustvuval gor~inata na samotijata. 97)Nikoga[ ne slu[ajte gi onie [to zboruvaat lo[o za drugite,a dobro za vas. 98)Ako Bog kaznuva[e za sekoe storeno delo , na zemjava ne ]e ostane[e ni edno `ivo su[testvo. 99)Koga nekoj e siten i mal po duh ,svoite doblesti gi udira na najgolemoto yvono. 100)^ove~ka slabost e da ne veruvame koga nekogo falat,a vedna[ da go prifatime kako vistina kudeweto. 101)Bogatstvoto i siroma[tijata imaat zaedni~ko prokletstvo-~ovekot da go napravat rob. 102)Mo`ebi postoi golem ogan vo na[ite du[i , no sepak nikoj ne se stoplil od nego. 103)Nitu eden tovar ne e tolku te`ok kolku spomenite i se]avawata,mo`ebi zatoa starcite i onie [to imaat mnogu spomeni odat so tolku baven ~ekor i svitkani ple]i. 104)Mnogu mo`e dol`nosta,mnogu pove]e qubovta. 105)Sedni na lavot dodeka spie ,no ne sednuvaj na srceto na ma`ot.(turska pogovorka) 106)Odmazdata e slatka,no ne sodr`i kalorii i ne dodava kilogrami. 107)Dale~inata i go pravi na qubovta ona [to i go pravi veterot na iskrata: ako e mala ]e ja izgasne , ako e golema ]e ja razgori. 108)Odmazdata e jadewe koe sekoga[ se slu`i ladno. 109)Ako gospod ne postoi,se e dozvoleno.(ruski pisatel) 110)Blagoto go ceni samo onoj koj go probal gor~livoto. 111)Umeam da nau~am,no treba da u~am. 112)Nikoga[ ne otvoraj ja vratata [to ne mo`e[ da ja zatvori[ i nikoga[ ne zatvoraj ja vratata [to ne mo`e[ povtorno da ja otvori[. 113)Ne frlaj kopje ako ne si spremen da se bori[ so ona [to ]e dojde po nego. 114)Nikoj ne e prorok vo svoeto selo. 115)Toa [to si go napravil dobro im pripa\a na site,a toa [to si go napravil lo[o ti pripa\a samo tebe. 116)Site raboti [to se korisni,dosadni se i banalni.Site raboti [to se [tetni,interesni se i vozbudlivi. 117)Kafeto e napivka [to uspiva koga ne se pie. 118)Naj~esta pri~ina za razvod e brakot. 119)Osnovni(klasi~ni) principi na `ivotot:”to~ak,`ena,saat i nade` nikoga[ ne se davaat”. 120)Qubovta ne go priznava principot na zamenlivost. 121)Svetot ne se menuva so po`ari ,tuku so novi svetla. 122)Koj ne[to saka nao\a na~in,koj ne saka nao\a opravduvawe. 123)Samo golemite srca umeat da sakaat,malite baraat da bidat sakani. 124)Minatoto ne se vra]a,idninata ne se znae,postoi samo tuka i sega. 125)Sakajte se koga ne ste zaedno;na onie [to se sakaat samo koga se zaedno ne im e va`no so kogo se. 126)Ubavinata e edinstvenata umetnost [to ne mora da se doka`uva. 127)Daj i go na du[i~kata toa [to go saka,bidej]i vo sprotivno ]e te prokolne. 128)Koga qubovta ]e ve odbie,sledete ja i koga nejzinite pati[ta se tvrdi i strmni, a koga nejzinite krilja ]e ve ponesat prepu[tete im se,iako me~ot skrien me\u nejzinite perja mo`e da rani. 129)Sekoj moment od na[iot `ivot e beskrajno kreativen i univerzumot e beskrajno dare`liv,samo silno barajte,dovolno silno i se [to saka srceto mora da se ostvari. 130)Koj [to ne znae e neznalica,no toj [to znae i ne ka`uva e zlo~inec. 131) Napredokot na op[testvoto se dol`i na nezadovolnite. 132)^ove~ki e da se zgre[i, a da se prosti e bo`estveno. 133)Plukaweto na poedinci nema da ja namali veli~inata na Nijagarinite vodopadi. 134)Nade`ta e rizik koj [to morame da go prezememe. 135)Vospituvaweto gi razviva sposobnostite, no ne gi sozdava. 136)Ne treba da se pla[i[ od pismenite,nitu od nepismenite, tuku treba da se pla[i[ od polupismenite.(citat od koranot) 137)Ako ne uspee[ vo prviot obid,uni[ti gi site dokazi deka voop[to si se obidel.(Morfiev zakon) 138)Du[ata na vinoto pee vo [i[eto(Bodler) 139)Dobra kujna i dobro vino-ete go rajot na Zemjata(Kral Anri ^etvrti) 140)Do ~etirieset godini e polezno da se jade.Po ~etiriesettata – da se pie(Talmud) 141)Vinoto e edinstveniot antiotrov protiv otrovot na viskito(Tomas Xeferson) 142)Prijateli,eden bokal vino,edno kat~e srede cve]e…taa radost ne bi ja zamenil za cel svet, sega[en ili iden(Hafiz) 143)Te[ko e da se nasladuva[ na ubavo vino vo grozna ~a[a(Ivlin Vou) 144)Besot te smaluva,dodeka prostuvaweto te prisiluva da se nadrasne[(^eri Karter Skot) 145)Koga zovriva besot,misli na posledicite(Konfu~ij) 146)Nikoga[ ne razbesnuvaj se.Nikoga[ ne zakanuvaj se.Objasnuvaj se so lu\eto(Mario Puzo) 147)Vo dva slu~aji nikoga[ ne mo`e da se predvidi [to ]e se slu~i:prviot e koga ma`ot ]e ja ispie prvata pija~ka,a vtoriot e koga `enata ]e ja ispie poslednata…(O Henri) 148)So [i[eto se pronajdeni mnogu prijateli(evrejska pogovorka) 149)Postojat dve pri~ini za piewe:prvata e koga si `eden , da ja ugasi[ `edta, a vtorata e koga ne si `eden da ja preduhitri[ `edta.(Tomas Pikok) 150)Ima pove]e stari pijanici,otkolku stari lekari(Rable) 151)Razumniot ~ovek ponekoga[ e prinuden da se napie, za da mo`e da pre`ivee so budalite(Hemingvej) 152)Da se umee da se pie , zna~i da se umee da se `ivee. 153)Pieweto e kako javaweto , koj umee daleku ]e stigne. 154)Najdobar na~in da se re[i nekoj problem e da se otstrani negovata pri~ina(Martin Luter King) 155)

Enter content here

Enter content here

Enter content here

Enter content here

типови прдежи гребни и мирисни ======================================================================= Обичен Погоден за секоја прилика, не мириса многу затоа што не се исфрла со лутина. Вообичаен за прошетките по улица, кога се надеваш дека ќе излезе мазно а тој: кликни двапати на иконата ======================================================================= Салонски Се наоѓаш на некој прием, коктел или слично. Ти се оди во WC aма те мрзи. Наоѓаш некој осамен агол, правиш невина фаца, погледнуваш на страна, елегантно ја подигнуваш едната нога и - воала: кликни двапати на иконата ======================================================================= Маскирен Погоден за употреба на работното место. кликни двапати на иконата ======================================================================= Неочекуван подарок Сочен и незгоден. Една од оние работи кои знаат да ти го упропастат денот. Трчаш до најблиското WC и се чистиш: кликни двапати на иконата ======================================================================= Утрински Омилен начин да се започне денот - го дигаш чаршафот и го помирисуваш своето чедо. 'Утринскиот' исто така е познат и како 'себичен', оти обично сопственикот не сака да го подели со никого: кликни двапати на иконата ======================================================================= Заробен Типичен гимназиски. Меѓу тебе и столчето се создава меур. А ти знаш дека кога - тогаш, ќе мора да станеш: кликни двапати на иконата ======================================================================= Отровен Еден од најозлогласените. Некои го викаат 'Илија Громовник'. Слушни го и крсти го како сакаш: кликни двапати на иконата